Fabryka Maszyn FAMASZ Spółka z o.o. powstała w październiku 2004 roku.

Działalność firmy podporząd- kowana jest potrzebom hutnictwa, górnictwa i energetyki, szczególnie produkcji osprzętu i  narzędzi dla walcowni rur i walcowni bruzdowych.

Fabryka Maszyn FAMASZ Spółka z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji: 03.11.2004.

Numer KRS: 0000220806
Kapitał Zakładowy: 100 000,00 złotych
REGON: 278286133
NIP: 6312427125.